קופות מרכזיות לפיצויים

ביום 25.12.2016 פירסמה רשות המסים חוזר מקצועי בנושא יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים, להלן נתאר את עיקריו:
 
מטרת החוזר 
פירוקן של קופות מרכזיות למעסיק.
 
הפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים הייתה מותרת בעבור:
עובדים שהצטרפו עד ליום 31.12.2007  (להלן "עובדי 2007")
הפקדות עד ליום 31.12.2011 בעבור עובדי 2007.
החל מ 1.1.2012 לא ניתן להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים, ולכל עובד חייבת להיות קופה אישית על שמו.
 
השימוש בכספים 
בפועל כספי הקופות שימשו לתשלום פיצויים לעובדי המעסיק, ללא הבחנה לגבי מועד הצטרפותם. 
 
מיפוי הכספים הצבורים בקופות המרכזיות החל משנת 2017
המעסיק נדרש לבצע מיפוי וייחוס הכספים בקופות המרכזיות לרבדים בהתאם לסדר הבא:

רובד ייחוס הכספים ייעוד הכספים
רובד ראשון -
"סכום במחלוקת"
תביעות פיצויים של עובדי 2007  ישאר בקופה עד לסיום הבירור המשפטי
רובד שני -
"סכום לעובדי 2007"
חבות מעסיק לפיצויים("חבות לעובדי 2007") שתחושב על בסיס שוטף, בעבור עובדי 2007 בתוספת 10% (עתודה), בניכוי סכומי פיצויים העומדים לרשותם בקופות אישיות לפיצויים. ("זכויות עובדי 2007")
ניתן להשאיר בקופה או להעביר לקופה אישית לפיצויים
 
רובד שלישי-
"סכומים עודפים"
הסכומים העודפים מעבר לשני הרבדים הללו. 
כספים אלו יש להפקיד לקופות אישיות באופן שוטף כמפורט להלן
חובה להעביר לקופת פיצויים אישית

 
להלן פירוט הטיפול ברבדים השונים:
 
סכומים עודפים  החל מ-1.1.2017
הפיצויים העודפים ישמשו לתשלום שוטף של רכיב הפיצויים שהמעסיק משלם באופן חודשי בעבור כלל עובדיו למוצרים הפנסיוניים של עובדיו.
הביצוע יעשה בדרך של העברת הכספים מקופה מרכזית לפיצויים לחשבון המעסיק, ומשם ישולם במסגרת הפקדת המעסיק השוטפת לקופות האישיות בממשק המעסיקים. 
על המעסיק להעביר מידי חודש דרישת תשלום לקופה המרכזית בעבור סכום ההפקדה החודשי השוטף אשר אמור להיות משולם בחודש הקרוב על ידי המעסיק, ואשר יועבר מהקופה למעסיק, כאמור לעיל.
 
חשוב לציין,  פיצויים אלו לא יוכרו למעסיק כהוצאה,זאת מאחר, והוכרו כבר כהוצאה בשלב ההפקדה לקופה מרכזית לפיצויים.
 
סכום לעובדי 2007
המעסיק יכול לבחור באחת משתי האפשרויות:
א. השארת הסכומים בקופה עד לתשלום לעובד במועד עזיבת העבודה
ב. ביצוע השלמת הפיצויים, בסכום חד פעמי, מהרובד השני לקופות האישיות של עובדי 2007. 
 יש לזכור כי לאחר ההשלמה גובה הסכום הצבור לא יעלה על חבות המעסיק לפי חוק פיצויי פיטורים.
 
בהתאם לידוע לנו לעת עתה, רשות המסים תאפשר לבצע את ההשלמה של  הסכום לעובדי 2007 מבלי שתחול תקרת ההשלמה בעבור שכר העולה על 32,000 ₪, וזאת עד ליום 30.6.2017. כלומר העברת הכספים לא תהווה ארוע מס לא בידי העובד ולא בידי המעסיק.
 
סכום במחלוקת
סכומים במחלוקת אסורים לשימוש עד לסיום הסוגיה המשפטית. לאחר סיום ההתדיינות המשפטית, כספים אלו ישולמו לתובעים בהתאם להחלטת הערכאות המוסמכות. ככל שייקבע שהסכום במחלוקת לא ישולם לתובעים יהפכו כספים אלו לעודפים אשר יחולקו כאמור לעיל.
 
הסדרת הבעלות בקופה מרכזית לפיצויים 
במקרים בהם נעשו מיזוגים בין חברות, העברות עובדים בין חברות בבעלות זהה וכו' וכתוצאה מכך  הבעלות על הקופה המרכזית  לפיצויים הנה של ישות אחת  והזהות הרשומה כמעסיק הינה של ישות אחרת, לא ניתן לפעול לפי האמור לעיל. 
מתוך מטרה לאפשר  למעסיקים אלו לנצל את הסכומים שבקופה המרכזית תינתן  תקופה של חצי שנה מיום פרסום החוזר  (עד ליום 25.05.17 ) להסדיר את הבעלות בקופה  של זהות בין שם הקופה המרכזית לבין הישות האחרת .
*הוראות מפורטות להסדרת הנושא- ראה סעיף 2.4 בחוזר המצורף.
 
לווי ופיקוח
תהליך מיפוי הכספים וייחוסם, וכן השימוש בכספים בהתאם להוראות רשות המסים ייעשה בלווי ואישור עו"ד/מבקר מטעם המעסיק.
 
תחילה
ינואר 2017
 
במידה ויהיו שינויים נוספים בעמדת רשות המיסים נקדים ונעדכנכם.
ככל שנדרש סיוע בפתיחת קופות אישיות על שם העובדים אנא התייעצו עם מנהלי המכירות באגם לידרים.