איחוד חשבונות קיימים

איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה

בחודש 11/2015 פורסם תיקון מס' 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) במסגרתו נקבעה הוראת שעה לאיחוד כספים בין חשבונות פעילים בקרן פנסיה לבין חשבונות שאינם פעילים.

ב- 30.6.2016 פרסם האוצר חוזר סופי אשר מסדיר את הליך איחוד הקופות בין החשבונות ואופן ביצועו "איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה"


מטרת הוראת השעה


מבדיקה שנעשתה באוצר התברר כי בקרנות הפנסיה חשבונות רבים שאינם פעילים, בהם משלמים העמיתים דמי ניהול מרביים, זאת, בעוד שבפועל קיימים חשבונות פעילים בקרן הפנסיה לאותם עמיתים, אשר נפתחו במקום העבודה החדש ובהם דמי ניהול הנהנים מהטבות ההסדר המפעלי.

הוראת השעה ניתנה במטרה למטרה לרכז את כל זכויות העמית מהקופות הלא פעילות על שמו לקרן הפעילה כך שבסופו של דבר כל הזכויות תרוכזנה בקרן אחת אשר בה ייהנה המבוטח מדמי הניהול של הקרן הפעילה, גם בגין היתרות שנוידו.שלבים בביצוע תהליך איחוד הכספים:

תהליך איחוד הכספים בין הקרנות 

בהתאם להוראת השעה איחוד הכספים בין החשבונות ייעשה בארבעה שלבים עיקריים כמפורט להלן:

שלב 1
מהות טיפול  הודעה לעמיתים על העברת נתוני קרן הפנסיה למאגר נתונים אשר ינוהל ע"י הממונה 
מועד לסיום שליחת המכתבים ע"י הגוף המנהל תעשה עד לתאריך: 24.07.2016
הנחיות לביצוע * גוף מנהל ישלח לעמיתים הודעה בנוסח נספח א' 
* לבעלי חשבונות לא פעילים אשר מלאו להם לפחות 60 בתאריך 2.2007 
   והחשבון  בקרן נפתח לפני מועד זה- לא תשלח הודעה.
* ההודעה תשלח בדואר/ דו"אל/ SMS עם קישור - בהתאם להרשאות לקוח 
  הקיימות בגוף המנהל.
* לעובד 45 ימים להביע את התנגדותו לכך שהנתונים יועברו למאגר ע"י
  חתימה על נספח א' והעברתו לגוף המוסדי בדואר/ דוא"ל/בפקס
* חברה מנהלת לא תוכל לקבל נספח א' חתום ע"י בעל רישיון.
  כלומר במידה והמבוטח לא ירצה שנתוניו יועברו למאגר, הוא ידרש לעשות
  זאת ישירות מול הגוף המוסדי.
שלב 2
מהות טיפול  העברת פרטים למאגר הממונה על שוק ההון
מועד לסיום העברת הנתונים מהגוף המנהל לאוצר תעשה עד לתאריך: 22.09.2016
הנחיות לביצוע * החברה המנהלת תעביר לממונה את  פרטי חשבונות העמיתים הפעילים 
   והלא פעילים בהתאם לסעיף 3(ו)  הוראת השעה, למעט כאלה שהביעו
   התנגדותם בשלב 1. 
* הפרטים המופיעים בחוזר יועברו בקובץ בהתאם לנספח ב'
* החברה תדרש לבצע בדיקת תקינות נתונים כמפורט בסעיף 3(ח)
שלב 3
מהות טיפול  עיבוד הנתונים המאגר הממונה ומשלוח קבצים לפעולת ניוד לחברות המנהלות
מועד לסיום הממונה יצליב את הנתונים ויעביר רשימות לגופים המנהלים עד לתאריך: 29.09.2016
הנחיות  לביצוע * הדיווח של הממונה ייעשה לכל גוף מנהל בנפרד ויכיל את פרטי העמיתים
  כמפורט בסעיף 3(ו)
* הממונה יעביר לקרן פנסיה בה קיים חשבון פעיל נתונים אודות חשבונותיו הלא
   פעילים של העמית בקופות אחרות 
שלב 4
מהות טיפול  שליחת מכתבים למבוטחים על ניוד הכספים וביצוע הניוד מקופה לא פעילה לקופה פעילה
מועד לסיום תהליך מדורג התאריך המאוחר ביותר: 28.06.2017
הנחיות  לביצוע * החברה המקבלת תשלח הודעה לרשימת העמיתים בנוסח נספח ג'
* מועדי שליחת המכתבים יהיו מדורגים כאמור בסעיף 4 ו'- בהתאם לתאריך שינוי
  סטטוס העמית בקרן המועברת.
* עמית שיבחר שלא לנייד את הכספים יידרש לחתום על נספח ג' ולהעבירו לגוף
  המנהל, במידה ויש מס' קופות לא פעילות ניתן לבצע ניוד חלקי.
* במידה ולא תתקבל בגוף המנהל בקשת סירוב לניוד תוך 45 ימים מיום שליחת
  המכתב - יחל הליך הניוד. 
* אם לעמית 2 קרנות פעילות- יקבל הודעה בנוסח נספח ד תוך 14 ימים מיום
  קבלת הרשימה אוצר (אמצע  אוקטובר), במידה ולא יחזיר את טופס חתום לא
  תבוצע בקשת הניוד.
* במידה ולא ניתן לבצע את הניוד כתוצאה מעילות הדחיה מפורטות בנספח ו' =
  תבוטל בקשת הניוד.
* לאחר ביצוע הניוד יישלח תוך 15 ימי עסקים אישור על ביצוע הניוד ופרטי
  הכספים שנוידו מהקופה המקבלת.
* חברה מנהלת תדרש לתעד כל שיחה עם עמית בנוגע לאיחוד חשבונות

הגדרות

קרן פנסיה חדשה - קרן כללית וקרן מקיפה, הניוד ייעשה מקרן מקיפה למקיפה ומקרן כללית לקרן כללית.

עמית פעיל- עמית בקרן הפנסיה שהופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות משני החודשים שקדמו לחודש שבו חלה חובת העברת הנתונים לממונה.

בהתאם להוראת השעה- עמיתים שהועברו בגינם הפקדות באחד מהחודשים יולי ו / או אוגוסט 2016

עמית לא פעיל- עמית בקרן הפנסיה שבהתאם לתקנון אין לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ו/ או מוות ולא הופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות מ-12 החודשים שקדמו לחודש שבו החלה חובת העברת הנתונים לממונה.

בהתאם להוראות השעה- עמיתים שאין להם כיסויים ביטוחיים + לא הועברו בגינם הפקדות במהלך החודשים ספטמבר 2015- אוגוסט 2016.