הגדלת שיעורי הפקדות

הודעה בדבר חובת הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני


עובד יקר,

בחודש 4/2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין ההסתדרות לארגוני המעסקים במסגרתו נקבע כי תתבצע הגדלת הפקדות למוצרים פנסיונים הן ע"י המעסיק והן ע"י העובד.
ביום 23/5/2016  פורם צו הרחבה להסכם קיבוצי האמור המרחיב את ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

חובת הגדלת שעורי ההפקדות למוצרים הפנסיוניים נעשתה משתי סיבות עיקריות: האחת, יצירת אחידות במבנה שיעור ההפקדות  למוצרים הפנסיונים,ללא תלות בסוג המוצר הפנסיוני  אשר ברשות העובד והשניה, אולי העיקרית, הגדלת הקצבה החודשית לגיל פרישה.


בהתאם להוראות ההסכם החדש, תחול חובת הגדלת ההפקדות בשני מועדים כך שתשלומי ההפקדות המינימליים יעמדו על השיעורים הבאים:מועד ההגדלה שיעור תשלומי המעסיק כולל
תשלום עבור ביטוח מפני אובדן כושר עבודה
שיעור תגמול עובד
01.07.2016 6.25% 5.75%
01.01.2017 6.5% 6%

שיעור ההפקדות למי שברשותו קרן פנסיה ותיקה גרעונית נותר ללא שינוי.
החל משכר 7/2016 תתבצע הגדלת ההפקדות כאמור, באופן הבא:
  • במקום שבו ניתן יהיה לבצע את הגדלת ההפקדות בקופה הקיימת על שמך, תבוצע ההגדלה באותה הקופה.
  • במקרים בהם לא ניתן יהיה להגדיל את ההפקדה באותה הקופה, תפתח פוליסה חדשה הפרשית אצל אותו יצרן לצורך ביצוע ההגדלה.

במקרים נקודתיים בהם יידרש צירוף מסמך כזה או אחר לשם ביצוע הגדלת ההפקדות, מנהל התיק מטעם סוכנות הביטוח ייצור עמך קשר.

ניתן להתעדכן בהגדלת ההפקדות בתלוש השכר.