כניסה לאזור האישי

חוק פנסיית חובה לעצמאיים נכנס לתוקפו כבר בשנת 2017, בעלון המידע שלפניכם תוכלו לקרוא על מי חל החוק וכמה צריך להפקיד. 

מטרת החוק 

חיוב עצמאיים להפקיד כספים לצורך חיסכון במוצרים פנסיוניים לקיצבה לגיל פרישה.

עיקרי החוק 

החל בינואר 2017 מודל הביטוח והחיסכון הפנסיוני בעבור עצמאים יכלול:

 • חובת הפקדות בשיעורים המינימליים הקבועים בחוק.
 • יכולת משיכת כספים במצב אבטלה.
 • הטבות במס הכנסה (ניכוי זיכוי, ואובדן כושר עבודה) וביטוח לאומי.
 • הטבה בהפקדה לקרן השתלמות.

על מי חל החוק 

 • עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל 60
 • עצמאי המשתכר מעסק או משלח יד (לרבות חקלאי)
 • חלפו שישה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף.

על מי לא חל החוק 

חובת ההפקדה לא תחול על עצמאי שמתקיים לגביו בתום שנת המס אחד מאלה:

 • טרם מלאו לו 21 שנים.
 • הגיע לגיל פרישה מוקדמת (גיל 60) כמשמעותו בחוק גיל פרישה.
 • עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילת החוק - 1.1.2017.
 • טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך נוסף.

הכנסה ושיעורי הפקדה למוצרים פנסיוניים

ההפקדות תהיינה מההכנסה מעסק או משלח יד של העצמאי.
שיעורי ההפקדה לקופות גמל/קרן פנסיה/ביטוחי מנהלים יהיו לפי המדרג הבא:

                עד חצי מהשכר הממוצע במשק                                 מחצי השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק                                          
4.45% 12.55%

 

לצורך המחשה ניעזר בדוגמאות הבאות:

שכר 6,000 ש"ח 

  שכר מחושב  חובת שיעורי הפקדה  סכום שקלי 
רובד שכר ראשון  4,953 ש"ח  4.45% 220 ש"ח
רובד שכר שני 1,047 ש"ח 12.55% 131 ש"ח 
סה"כ 6,000 ש"ח  ממוצע 8.5% 510 ש"ח 

 

בדוגמה לעיל, העצמאי הפקיד לפי חוק על כל השכר שלו (כ-8.5% משכרו המבוטח)

שכר 10,000 ש"ח  

  שכר מחושב  חובת שיעורי הפקדה  סכום שקלי 
רובד שכר ראשון  4,953 ש"ח  4.45% 210 ש"ח
רובד שכר שני 4,953 ש"ח 12.55% 594 ש"ח 
סה"כ 9,906 ש"ח  ממוצע 8.5% 842 ש"ח 

 

בדוגמה לעיל, העצמאי הפקיד לפי חוק עד שכר ממוצע במשק שמשתנה מידי שנה, קרי 9,906 ( 8.5% משכרו המבוטח).
ברובד הראשון חובת ההפקדה היא עד מחצית השכר מוגבל בשכר ממוצע במשק.
הרובד השני, בקיזוז השכר ברובד הראשון מוגבל בתקרת שכר ממוצע במשק.
מעבר לשכר זה ניתן להפקיד, אך אין חובת הפקדה

קרנות השתלמות

מצב קיים - יש להפקיד 7% לצורך קבלת 4.5%.
מצב חדש - יש להפקיד 4.5% לצורך קבלת 4.5%. 

מועדי תשלום

את הסכומים יש להפקיד עד לתום שנת המס שבגינה מבצעים אותה.

סיוע במצבי אבטלה

מתשלומים שמפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה ייוחס למצב אבטלה הנמוך מבין:

 • שליש מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה.
 • 12,230 ש"ח לשנה (במונחי 2018).

הטבה במדרגות המס של ביטוח לאומי

לצד החובה לחסוך לפנסיה, יבוצע תיקון בשיעורי דמי הביטוח הלאומי.
שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק
יופחתו מ-6.72% ל - 2.87%.
ואילו, שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר, אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק
יועלו מ-11.23% ל-12.83%.
משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ-21,000 ₪.
"שכר ממוצע במשק" – לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי.

  עד 60% מהשכר הממוצע במשק  מעל 60% מהשכר הממוצע במשק 
המצב כיום  6.72% 11.23%
השינוי הפחתה של 3.85% העלאה של 1.6%
המצב החדש  2.87% 12.83%

אכיפה וקנסות 

רשות המיסים תבצע אכיפה לחוק זה ותטיל קנסות על עצמאים שלא יפקידו לפנסיה בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק.
לעצמאים תשלח התראה על חובת ההפקדה.

תחולה

1.1.2017

לסיכום

  מצב חדש מצב קיים
חובת הפקדה חובה רשות
הפקדה לקרן השתלמות  4.5% הראשונים מוכרים לעצמאי כהוצאה 2.5% הראשונים לא היו מוכרים לעצמאי כהוצאה
הטבת מס זיכוי 16.5% מהכנסה 16% מהכנסה
מדרגות מס הכנסה + ביטוח לאומי הופחתו מדרגות המס לבעלי הכנסות נמוכות מדרגות המס היו גבוהות יותר
מצב אבטלה  ניתן למשוך  לא ניתן היה למשוך 

 • מודגש בזאת כי המידע האמור אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו קשר עם אגם לידרים לצורך תיאום מול בעל רישיון.

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input
`